Algemene Verkoops- en betalingsvoorwaarden JiX Solutions bvba

1. Als verkoper wordt verstaan JiX Solutions BVBA, als koper de klant.
2. Alle bedingingen worden uitgelegd ten voordele van de verkoper.
3. Alle offertes opgesteld door verkoper zijn geldig gedurende drie weken startend op de dag dat de offerte werd opgesteld. Verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onbeschikbaarheid van bepaalde producten ten gevolge van welke reden ook.
4. Opgegeven prijzen in offerte zijn slechts geldig mits goederen leverbaar zijn door verkoper.
5. Elke bestelling houdt de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.
6. De geleverde goederen vallen uitsluitend onder de standaard garantievoorwaarden van de fabrikant met de aankoopdatum als referentiedatum voor ingang van garantieperiode. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van vooropgestelde garantievoorwaarden noch voor de fabrikant garantievoorwaarden of de resultaten ervan.
7. De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de levering en leveringstermijn slechts als indicatie en is zij niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.
8. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.
9. De overeenkomsten afgesloten door de verkoper of zijn vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze schriftelijke handgetekende goedkeuring door één van onze zaakvoerders. De verkoper zijn vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.
10. De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Extra kosten voor spoedverzending zijn eveneens steeds ten laste van de koper. Bij afhaling brengt de voorkeursbehandeling administratiekosten met zich mee. Levering is onderhevig aan het gangbaar tarief.
11. Vanaf de ontvangst van de goederen draagt de koper alle verantwoordelijkheid voor verlies, vernietiging of verdwijning ervan. Verkochte goederen worden niet terug genomen. Ondertekend ontvangstbewijs van verkoper of transporteur geldt als bewijs van levering.
12. Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan de verkoper of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door de verkoper of een van haar aangestelden genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan de verkoper. Klant verklaart zich akkoord met de kwaliteit en de geleverde prestaties door aftekening van het pretatiedocument na de levering van de diensten door de verkoper. Akkoord verklaarde prestaties kunnen geen aanleiding geven tot betwisting van facturen.
13. Om geldig te zijn moet iedere aanklacht overgemaakt worden binnen de acht dagen na de verkoop, levering en/of plaatsing en dit bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Klachten schorsen de betalingsverplichting niet. Eventuele terugname van de goederen door verkoper houdt geen enkele erkenning van de gegrondheid van de aanspraken van de koper in. Geen enkele vertraging kan de verantwoordelijkheid van verkoper aantasten, noch recht geven op een schadeloosstelling of een weigering van de levering.
14. Na ontvangst van de goederen, wordt er een factuur opgemaakt die betaalbaar is binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij andere betalingstermijnen overeengekomen worden met de klant.
15. Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm.
16. Klachten omtrent facturen of betwistingen van facturen dienen binnen de acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven gecommuniceerd te worden aan de verkoper.
17. Betaling van de facturen door koper houdt in dat de koper volledig akkoord gaat met de geleverde goederen of diensten, conform de factuur en deze verkoopsvoorwaarden.
18. Niet- of ontijdige betaling op de vervaldag brengt voor de koper automatisch de verplichting mee van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen aan 3% per lopende en begonnen maand en zulks onverminderd alle eventuele andere schadevergoeding. Bij wanbetaling zal het bedrag der facturen verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 10% met een minimum van 50EUR, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Niet betaling van een factuur of rekening op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddelijk opeisbaar. De toepassing van artikel 1231 B.W. wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het opstellen of accepteren van een wissel betekent geen schuldvernieuwing noch afwijking van de plaats van betaling, noch afwijking van de verder bepaalde bevoegdheidsclausule.
19. Verkoop-, aankoop- of leveringsvoorwaarden van welke aard ook, vermeld op briefpapier of andere communicaties zijn niet bindend voor verkoper, tenzij schriftelijk gehandtekend door een gemachtigd vertegenwoordiger van verkoper.
20. In afwijking van artikel 1583 B.W. behoudt de verkoper de eigendom van de verkochte goederen zolang de volledige betaling van de verschuldige sommen niet verricht is. Tot de volledige afbetaling zal de rechtsverhouding tussen de partijen beschouwd worden als zijnde een van huur. Nochtans draagt de debiteur de volledige verantwoordelijkheid voor de goederen wat verlies, vernietiging, beschadiging, verdwijning betreft zelfs bij overmacht of heirkracht. Wissels/cheques worden slechts als betaling beschouwd wanneer ze verzilverd worden. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.
21. De verkoper houdt het recht voor deze verkoopsvoorwaarden ten alle tijde te wijzigen.
21. Zijn bevoegd: de Rechtbank van Dendermonde, te weten de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.